Закон за Автомобилните превози

http://www.rta.government.bg/images/Image/rtaoldsite/n_uredba/zap.html

НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

http://www.rta.government.bg/images/Image/rtaoldsite/n_uredba/n11.html

КОНВЕНЦИЯ ЗА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ (CMR)

http://info.mitnica.com/na/index1.php?p=cmr_conv

Удостоверение – Агенция по вписванията

http://bgmaxtrans.com/wp-content/uploads/2015/12/certificate.pdf

Десетте най-важни промени в Закона за автомобилните превози.

Сп. Камиони, 2011, Бр. 522.06.2011

Част от новостите вече действат, други влизат в сила в края на годината и началото на 2012 г. Последните промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП) бяха публикувани в бр. 17 на Държавен вестник от 25 февруари 2011 г. Те са важни за автомобилните превозвачи и влизат в сила по различно време – някои от фиксирана дата, а други започват да действат след изтичане на определено време от публикуването на нормативния акт. В регионалните си подразделения Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА АА) разпространява листовки с по-важните промени. Тук ги представяме накратко със сроковете им на влизане в сила, някои от които вече са минали Срокове на влизане в сила

28 февруари 2011 г.

Лицата, извършващи превози за собствена сметка, са длъжни да уведомят писмено Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, че извършват превози за собствена сметка на пътници или товари еднократно, не по-късно от деня на започването на дейността по извършването на превозите.“

Спиране от движение за срок 6 месеца и определяне мястото за домуване на моторно превозно средство, с което се извършва обществен превоз на пътници или товари, без за него да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари, или не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. При повторно нарушение срокът е 12 месеца.

Товародателят или лицето, което извършва товаренето, са длъжни да не допускат масата на натовареното пътно превозно средство да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация. Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст, не по-малка от 25 години.

26 април 2011 г.

Превоз на товари за собствена сметка между два пункта на територията на Република България не може да се извършва с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона, освен ако лицето, за чиято сметка се извършва превозът, притежава лиценз за извършване на обществен превоз на товари.

Кметовете на общини определят маршрута на движение на пътните превозни средства и на съставите от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на съответните общини, като съобразяват маршрутите им на движение с утвърдената транспортна схема и с изискванията за безопасност за движение по пътищата.

26 май 2011 г.

Общинските съвети определят максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението.

4 декември 2011 г.

Лицензът за обществен превоз на товари става задължителен за моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса над 3,5 тона.

Въвежда се ново изискване за издаване на лиценз за обществен превоз на товари – установяване на територията на Република България.

1 януари 2012 г.

Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им. Удостоверението ще се издава от контролно-техническите пунктове, които притежават разрешение за извършване на прегледи за проверка на техническата изправност на автобуси. За лицензите

В изменение на чл. 6, ал. 3 от лиценз и удостоверение за регистрация се освобождават превозите на товари с МПС или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 т, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително. В изискванията за издаване на лиценз за превози на пътници и товари освен благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност се добавя и „установяване на територията на Република България“. Това изискване е изпълнено, „когато търговецът е действително и трайно установен на територията на Република България“.

При превозите за собствена сметка в чл. 12б се правят следните промени:

– в нова ал. 10 се посочва, че „превоз на товари за собствена сметка между два пункта на територията на Република България не може да се извършва с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с допустима максимална маса над 12 т, освен ако лицето, за чиято сметка се извършва превозът, притежава лиценз за извършване на обществен превоз на товари“.

– освен това в нова ал. 11 се посочва изрично, че едноличните търговци или юридическите лица, за които не се прилага Наредбата за превоз на пътници и товари за собствена сметка, „са длъжни да уведомят писмено ИААА, че извършват превози за собствена сметка на пътници или товари еднократно, не по-късно от деня на започването на дейността по извършването на превозите“. Международни превози

Прецизира се формулировката за каботажните превози от чужди превозвачи в България. В тази връзка чл. 28 ал. 1 се изменя така:

„(1) Не се допускат превози на товари от чуждестранни превозвачи между два пункта на територията на Република България освен когато това е разрешено съгласно международни договори, по които Република България е страна, или когато тези превози се извършват от превозвачи, регистрирани в държави – членки на Европейския съюз, които са отворили своя национален пазар за такива превози за българските превозвачи.“

В чл. 29б се правят следните изменения и допълнения:

– досегашният текст става ал. 1: „(1) Международните случайни превози на деца и/или ученици, осъществявани от български превозвачи, се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).“

– създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Международните случайни превози на деца и/или ученици, осъществявани от български превозвачи, както и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици, осъществявани с моторни превозни средства с българска регистрация, се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.

(3) Превозите по ал. 2 се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение да преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им.

(4) Удостоверението по ал. 3 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон. “Договор за превоз на товари

В чл. 56 се правят следните изменения

и допълнения:

– досегашният текст става ал. 1: „(1) Установяването на теглото на товара е задължение на изпращача (товародателя).“

– създава се ал. 2: „(2) Товаро-дателят или лицето, което извършва товаренето, са длъжни да не допускат масата на натовареното пътно превозно средство да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация.“Време за управление, прекъсване и почивка

С изменение в чл. 78, ал. 2 към превозните средства, за които не е задължително оборудването с тахографи при извършване на превози на територията на България, се добавят и „превозни средства, използвани във връзка с канализация, защита от наводнения, услуги по поддръжка на водоснабдяването, снабдяването с газ и електроснабдяването, поддръжка на пътищата и контрол по пътищата, събиране на битови отпадъци от врата до врата, телеграфни и телефонни услуги, радио- и телевизионно излъчване и откриване на радио- и телевизионни предаватели или приемници“.

– член 88 се изменя така:

„Чл. 88. (1) Лицето по чл. 6, ал. 1 и ръководителят на предприятие, извършващо превоз за собствена сметка, изготвят график за работа за водачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 99 от 1995 г.), наричана по-нататък AETR.

(2) Сведенията, които трябва да съдържат графиците за работа на водачите, и сроковете за тяхното съхранение се определят с наредбата по чл. 89, ал. 1.“

В чл. 89а и 89б се правят изменения за хармонизиране на дейностите, свързани с тахографите, с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85.

Лъчезар Апостолов